Does not recognize #, 3 > in last row in image.

The image is from finereader which doesn't read it at all and neither does the online ocrsdk.

For testing purposes alt text

this is text i get:

?Mugger ' ' Fakturadatum Fakturanummer 2013.08.23 8695295 SIDA 1 Vår referens BUTIK 3 MARIEDALSV.51-MALM0 TEL: 040984690 Er referens Leveranssätt Lab Xnsta.lla.tion Betalningsvillkor 3 0 dagar netto Kund Valhallagatan 11 SE-217 67 Malmö FÖRFALLODATUM KUNDNR 2013.09.23 023945 SEK < m Artikel Antal Förpackn Namn Mängd Enh. pris Belopp 13062 SUNDSPROMENADEN 31 3 1 Fliigger Facade Impredur vit 3,00 129,30 387,90 Om du inte redan är tillsluten till e-faktura-var god anmäl Er på efakturase.nugger.com. Är Ni redan tillslutna-ber vi Er bortse från detta meddelande. Fliigger förbehåller sig äganderätten till de på fakturaen sålda varor, Netto Moms % Moms kr till dess slutlig betalning har ägt rum. I priset ingår emballageavgift. ^LUGGER AB GRONKULLEN S-517 81 BOLLEBYGD 387,90 25,00 96,98 Öresutjämning 0,12 Summa 485,00 EU.VAT.REG.NO SE556479211601 TEL 033-7002300 FAX 033-7002460 ORDERTEL. 033-7002400 ORDERFAX 033-7002470 Innehar F-skattsedel REG.NR 556479-2116 BANKGIRO 420-1489 PlusGirot 4 78 71-9 © PlusGirot INBETALNING/GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgitt Kassastämpel FAKTURANUMMER 8695295 480 77 01 - 0
Betalningsmottagare (endast namn)
BETALNING OSS TILLHANDA 2013.09.23 FLUGGERAB
Lab Installation Valhallagatan 11 SE-217 67 Malmö Kod 1 Meddelanden till betalningsmottagaren kan inte lämnas på denna blankett Egel kontonr vid girenng 1 FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR POSTGIROT Belopp (får inte ändras) Svenska kronor I ör 869529594 # 485 00 I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS RESERVERAT FÖR POSTGIROT 48077010 #14# 18746


alt text

asked 25 Oct '13, 00:21

Jan%20Bolmeson's gravatar image

Jan Bolmeson
134

edited 25 Oct '13, 00:22


We recommend to try the TextExtraction profile.

If it does not help, could you clarify if the last image from your post is the full-size image you recognize? If it is a compressed image, please share or send to cloudocrsdk@abbyy.com the full-size and probably the issue will be fixed in the future.

link

answered 26 Oct '13, 17:05

Anastasia%20Galimova's gravatar image

Anastasia Ga... ♦♦
790112

Your answer
toggle preview

Follow this question

By Email:

Once you sign in you will be able to subscribe for any updates here

By RSS:

Answers

Answers and Comments

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** or __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "title")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "title")
  • numbered list: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • basic HTML tags are also supported

Tags:

×25
×8

Asked: 25 Oct '13, 00:21

Seen: 1,336 times

Last updated: 26 Oct '13, 17:05

© 2016 ABBYY. All rights Reserved. www.ABBYY.com | Privacy Policy | Legal